Vedtægter

Stiftet i København den 4. maj 1948

§1

Selskabets navn er Søren Kierkegaard Selskabet. Dets hjemsted og værneting er København.

§2

Selskabets (foreningens) formål er at vække og videreudvikle interessen for Søren Kierkegaards værk og fremme Søren Kierkegaard-studiet, herunder medvirke til vekselvirkningen mellem danske og udenlandske forskere. Selskabets (foreningens) overskud anvendes udelukkende til selskabets (foreningens) formål.

§3

Som ordinære medlemmer optages personer, der ønsker at støtte Selskabets formål. Som æresmedlemmer kan optages personer, når Selskabets bestyrelse enstemmigt vedtager det.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der i øvrigt har mulighed for at vedtage reduceret kontingent for bestemte grupper. Bestyrelsen er fritaget for kontingent.

§4

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Medlemsrettigheder mistes, hvis medlemsbidraget ikke er indbetalt inden 1. marts.
For medlemmer, der indmeldes i årets løb, opkræves bidraget straks efter indmeldelsen.

§5

Selskabet ledes af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Hvert år afgår to af de på generalforsamlingen valgte medlemmer efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.

§6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Til fremme af Selskabets formål kan bestyrelsen blandt Selskabets medlemmer nedsætte udvalg. Kommissoriet for disse udvalgs arbejde fastsættes ligeledes af bestyrelsen, der altid skal være repræsenteret med mindst et medlem i sådanne udvalg.

§7

Bestyrelsen kan bevilge Iønnet medhjælp til specifikke arbejdsopgaver, fx redaktions-, sekretær- og kassererarbejde.

§8

Bestyrelsen sammenkaldes til møde af forrnanden, når denne finder det nødvendigt, eller hvis det begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Indvarslingen foregår senest 8 dage før mødets afholdelse. Mindst halvdelen af de på generalforsarnlingen valgte medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, skal være tilstede, for at et møde kan træffe en gyldig beslutning. Mødeme ledes af formanden eller i hans forfald af næstformanden. Hvis der ved afstemning om et forslag er lige mange stemmer for og imod, gør formandens (næstformandens) stemme udslaget.

Over for trediemand forpligtes Selskabet i alle forhold også om køb, salg og pantsætning af fast ejendom ved underskrift af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoriblandt formanden eller næstformanden. Formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren har prokura i løbende sager. Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes referat. Dette betragtes som godkendt, hvis der ikke efter 14 dage er fremsendt indsigelser fra bestyrelsesmedlemmer.

§9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Mindst 14 dage før indvarsles medlemmerne skriftligt eller ved bekendtgørelse i pressen med angivelse af dagsorden, klokkeslet og sted for generalforsamlingens afholdelse.
Forslag om nyvalg af medlemmer til bestyrelsen samt sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må inden 15. februar indsendes til formanden.

Dagsorden er:

a) Beretning fra formanden om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
b) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
c) Valg af bestyrelse.
d) Valg af revisor og en suppleant for denne.
e) Andre sager, der efter forslag af bestyrelsen eller af andre medlemmer ønskes behandlet.

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om indvarslingens lovlighed, om sagernes behandling og om afstemningerne. Alle sager, undtagen de i §11 og §12 nævnte, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere flere end 3 fuldmagtsgivere.

§10

Extraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder del nødvendigt, og skal afholdes, når det skriftligt kræves af mindst 25 medlemmer. Samtidig med begæringen om en extraordinær generalforsamlings afholdelse skal der til formanden indsendes en nøjagtig angivelse af den eller de sager, der ønskes behandlet.

Extraordinær generalforsamling indvarsles som den ordinære med mindst 14 dages varsel. Afholdes den på lovlig begæring af medlemmerne, skal den indvarsles inden en måned efter, at formanden har modtaget begæringen.

§11

Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages, efter at de er behandlet på en ordinær generalforsamling. Til vedtagelse af ændringen kræves, at 3/4 af de tilstedeværende stemmer derfor.

§12

De samme bestemmelser, som ifølge §11 gælder angående ændringer i vedtægterne, vil være at anvende ved en eventuel opløsning af Selskabet (foreningen), såfremt dette er fremgået af dagsordenen for generelforsamlingen. Såfremt en generalforsamling lovligt har vedtaget Selskabets (foreningens) opløsning og ophør, vælges straks en eller flere likvidatorer, og likvidationens resultat og regnskab forelægges snarest muligt til godkendelse på en afsluttende generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som nævnt i §§ 9 og 10. Denne afsluttende generalforsamling træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed om anvendelsen af muligt tilstedeværende midler.

Ved Selskabets(foreningens) opløsning, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med Selskabets (foreningens) formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af Statens Kunstråds Litteratur-udvalg forinden udlodning kan finde sted.

Ændring af §9 i 2010

9 blev ændret på generalforsamlingen i 2010.

Kursiveret uddrag af referat:

Ad. 6

Forslag fra Sekretær Thomas Fauth Hansen: Ændring af §9 i vedtægterne, om tidspunktet for afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling. Ændres til ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.” – og ikke januar som det nu fremgår af vedtægterne. Begrundelse: Dels grundet årsopgørelsespapirer mv. først modtages fra banken ved udgangen af januar. Dels er februar semesterstartsmåned, og derfor en presset måned for flere i bestyrelsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Uddrag af oprindelig §9 fra 1948

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Mindst 14 dage før indvarsles medlemmerne skriftligt eller ved bekendtgørelse i pressen med angivelse af dagsorden, klokkeslet og sted for generalforsamlingens afholdelse.

 

Forslag om nyvalg af medlemmer til bestyrelsen samt sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må inden 15. januar indsendes til formanden.

 

Ændret af §2 & §9 og §12 i 2012

Oprindelig §2 fra 1948

Selskabets formål er at vække og videreudvikle interessen for Søren Kierkegaards værk og fremme Søren Kierkegaard-studiet, herunder medvirke tiI vekselvirkningen mellem danske og udenlandske forskere.

 

Oprindelig §9 uddrag fra 1948:

Forslag om nyvalg af medlemmer til bestyrelsen samt sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må inden 15. januar indsendes til formanden.

 

Oprindelig §12 fra 1948

De samme bestemmelser, som ifølge §11 gælder angående ændringer i vedtægterne, vil være at anvende ved en eventuel ophævelse af Selskabet, såfremt dette er fremgået af dagsordenen.

Hvis en generalforsamling lovligt har vedtaget Selskabets opløsning og ophør, vælges straks en eller flere likvidatorer, og Iikvidationens resultat og regnskab forelægges snarest muligt til godkendelse på en afsluttende generalforsamling, der træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed om anvendelse af muligt tilstedeværende midler.